Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov účastníkov Vernostného programu GECO

Úplné znenie Súhlasu so spracovaním osobných údajov člena vernostného programu GECO

Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov účastníkov Vernostného programu GECO

 

1  ÚVODNÉ USTANOVENIE

Spoločnosť GECO, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35782587, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 21187/B (ďalej len „GECO“), je ako Prevádzkovateľ osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 • Osobné údaje
 1. GECO získava osobné údaje účastníkov Vernostného programu GECO (ďalej len „Vernostný program“) v rozsahu povinných registračných údajov (vek, pohlavie, telefónne číslo) zadaných do registračného formulára dostupného buď
 1. on-line na webových stránkach www.kartageco.sk alebo
 2. na pokladni ktorejkoľvek predajne GECO
 • Oprávnenie GECO k spracovávaniu osobných údajov
 1. GECO je aj bez súhlasu účastníka Vernostného programu oprávnené spracovávať ich osobné údaje z titulu
 1. zaistenie riadneho fungovania Vernostného programu a plnenia práv a povinností GECO voči účastníkom Vernostného programu
 2. oprávnených záujmov GECO (ako napríklad spracovanie osobných údajov pre štatistické účely, prevencia hackerských útokov a podobne)
 3. plnenie povinností uložených GECO všeobecne záväznými právnymi predpismi, to všetko najmenej po dobu trvania členstva účastníkov vo Vernostnom programe
 1. GECO je ďalej oprávnené spracovávať osobné údaje účastníkov Vernostného programu na základe nimi udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov
 1. GECO je oprávnené tieto osobné údaje spracovávať pre účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú realizácia marketingových aktivít v rámci Vernostného programu a vytvárania prieskumov, analýz a obchodných štatistík ohľadne nákupného správania pre aktívne ponuky účastníkom Vernostného programu
 2. analýzy vzťahujúce sa k nákupnému správaniu spočívajú predovšetkým vo vyhodnocovaní účastníckych dát s cieľom vhodného prispôsobenia a skvalitnenia ponuky produktov a to vrátane profilovania sa spoločnosti GECO. Profilovanie je spracovanie osobných údajov spočívajúcich v hodnotení niektorých osobných aspektov Vernostného programu, ako napríklad ich osobných preferencií, záujmov a nákupného chovania. Využitie tohto postupu umožňuje spoločnosti GECO oslovovať účastníkov Vernostného programu s aktívnou ponukou tovaru, ktorý ich skutočne zaujíma.
 1. Na základe udeleného súhlasu je ďalej GECO oprávnené vykonávať automatizované spracovanie osobných údajov (teda bez akéhokoľvek ľudského zásahu - ku spracovaniu sa využívajú výhradne automatické prostriedky), pričom takéto automatizované spracovanie môže mať vplyv na aktívnu ponuku určenú pre konkrétneho účastníka Vernostného programu (automatizované rozhodovanie).
 2. Automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov marketingového spracovania osobných údajov pri cielení aktívnej ponuky účastníkom Vernostného programu. V dôsledku toho môžu jednotliví účastníci Vernostného programu obdržať odlišné aktívne ponuky.

 

2  DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A UDELENIE SÚHLASU S ICH SPRACOVANÍM

 

 • Záujemcovia o členstvo vo Vernostnom programe nemajú povinnosti svoje osobné údaje GECO poskytovať a udeliť súhlas k ich spracovaniu. V takomto prípade je ale GECO oprávnené neregistrovať záujemcu do Vernostného programu.
 • GECO je ďalej oprávnené ukončiť členstvo účastníka vo Vernostnom programe v prípade, že účastník Vernostného programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Vyššie uvedenými postupmi zo strany GECO nie je jeho zákazníkom žiadnym spôsobom zakázaná možnosť nakupovať tovar v ktorejkoľvek z predajní GECO.

 

3  POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • GECO môže osobné údaje poskytnúť tretím stranám
 1. za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
 2. pokiaľ je poskytnutie nevyhnutné pre zaistenie riadneho fungovania Vernostného programu

 

 • Na základe poverenia GECO môžu byť osobné údaje účastníkov Vernostného programu spracované tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä poskytovateľom IT služieb.

 

4  PRÁVA ÚČASTNÍKOV VERNOSTNÉHO PROGRAMU

 

 • Účastník Vernostného programu, ktorý poskytol GECO svoje osobné údaje, má právo
 1. požadovať od spoločnosti GECO prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania
 2. na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné
 3. kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny alebo oprávnený dôvod pre ich spracovanie.

 

 • Účastník Vernostného programu, ktorý poskytol GECO svoje osobné údaje, má ďalej právo:
 1. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu;
 2. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahrňuje aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu

 

 • Svoje vyššie uvedené práva môžu účastníci Vernostného programu uplatňovať
 1. písomne na hore uvedenej adrese spoločnosti GECO
 2. elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@geco.sk

 

 • Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Internetové stránky úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Na tomto úrade je možné podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania sa osobných údajov spoločnosťou GECO.

 

 • Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov je možné získať aj na zákazníckej linke GECO: +421 908 944516

 

PRAVIDLÁ SPRACOVANIA A OCHRANY OÚ ÚČASTNÍKA VERNOSTNÉHO PROGRAMU GECO .pdf

 

 


 

ÚPLNÉ ZNENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENA VERNOSTNÉHO PROGRAMU GECO

 

Udeľujem súhlas spoločnosti GECO, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35782587, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel: Sro, vložka číslo 21187/B (ďalej len „GECO“), so spracovaním všetkých mnou skôr a kedykoľvek v budúcnosti spoločnosti GECO poskytnutých, alebo zo strany GECO z verejných zdrojov získaných osobných údajov v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, vek, pohlavie, kontaktná e-mailová/é adresa/y, telefónne číslo/a). Ďalej súhlasím so zberom a spracovaním informácií vzťahujúcich sa k môjmu nákupnému chovaniu, zhromaždených v rámci prevádzkovania Vernostného programu GECO (ďalej len „Vernostný program“ a „osobné údaje“)

 

Na základe tohto súhlasu je GECO oprávnené spracovávať osobné údaje za účelom realizácie marketingových aktivít v rámci Vernostného programu a vytvárania prieskumov a obchodných štatistík ohľadom môjho nákupného chovania v rámci Vernostného programu, pre poskytovanie aktívnych ponúk.

Ďalej udeľujem súhlas s tým, že GECO môže osobné údaje spracovať za použitia výhradne automatizovaných postupov, ktoré pre mňa môžu mať právne účinky, alebo sa ma môžu obdobným spôsobom významne dotýkať (automatizované rozhodovanie). To znamená, že pri použití uvedených postupov môžu byť osobné údaje automaticky spracované takým spôsobom, aby boli jednotlivým zákazníkom veľkoobchodu GECO poskytované ponuky odpovedajúce ich preferenciám podľa zisteného nákupného správania. V dôsledku automatizovaného rozhodovania môžu jednotliví členovia Vernostného programu GECO obdržať odlišné ponuky.

Tento súhlas udeľujem na dobu trvania môjho členstva vo Vernostnom programe, najdlhšie však do doby odvolania tohto súhlasu, čo môžem učiniť kedykoľvek.

GECO Vás informuje, že:

 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujete GECO dobrovoľne
 • dôvodom pre poskytnutie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, je Váš záujem na poskytovanie aktívnych ponúk a zasielanie obchodných oznámení zo strany GECO, čo by bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov nebolo možné
 • máte zákonné právo na prístup a prenositeľnosť svojich osobných údajov, na podanie námietok proti spracovaniu Vašich osobných údajov, alebo výmaz svojich osobných údajov
 • máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Internetové stránky úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
 • máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že odvolanie Vášho súhlasu pôsobí iba do budúcna a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním)
 • Vami poskytnuté osobné údaje budú zo strany GECO riadne zabezpečené a po uplynutí doby ich spracovania budú vymazané
 • vo veciach súvisiacich s týmto súhlasom a osobnými údajmi sa na GECO môžete obrátiť písomne na našu hore uvedenú adresu, alebo elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu: gdpr@geco.sk

 

Hore uvedené informácie zo strany GECO beriem na vedomie a s udelením tohoto súhlasu tiež potvrdzujem, že som sa zoznámil/la s Pravidlami spracovania a ochrany osobních údajov, ktoré sú uložené na www.geco.sk a so všetkými právami, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov.

KONTROLA VEKU

Prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a som si vedomý, že tieto stránky obsahujú informácie o tabakových výrobkoch.

ÁNO NIE