Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov účastníkov Vernostného programu GECO

PRAVIDLÁ SPRACOVANIA A OCHRANY OÚ ÚČASTNÍKA VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Spoločnosť GECO, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35782587, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 21187/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), je ako Prevádzkovateľ osobných údajov povinná chrániť Vaše osobné údaje a dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje účastníkov Vernostného programu GECO (ďalej len „Vernostný program“) v rozsahu povinných registračných údajov (vek, pohlavie, telefónne číslo) zadaných do registračného formulára dostupného buď

a) on-line na webových stránkach www.kartageco.sk alebo

b) na pokladni ktorejkoľvek predajne GECO

 

2. Oprávnenie Prevádzkovateľa k spracovávaniu osobných údajov

Osobné údaje Účastníka Vernostného programu sa spracúvajú na na právnom základe vzájomnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom a poskytnutie údajov je zmluvnou povinnosťou Účastníka. Osobné údaje Účastníka Vernostného programu sa spracúvajú za účelom:

  1. registrácie do Vernostného programu a zaistenie riadneho fungovania Vernostného programu a plnenia práv a povinností voči účastníkom Vernostného programu,
  2. realizácie marketingových aktivít v rámci Vernostného programu (najmä poskytovanie aktívnych a personalizovaných ponúk pre Účastníka,
  3. tvorba prieskumov, analýz a obchodných štatistik o nákupnom správaní účastníkov,
  4. čerpania výhod a odmien z Vernostného programu za podmienok určených týmito všeobecnými podmienkami,
  5. vzájomnú komunikáciu medzi prevádzkovateľom a Účastníkom.

V určitých prípadoch môžeme osobné údaje spracúvať aj na základe oprávnených záujmov (ako napríklad spracovanie osobných údajov pre štatistické účely, prevencia hackerských útokov a podobne) alebo na plnenie povinností uložených Prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, to všetko najmenej po dobu trvania členstva účastníkov vo Vernostnom programe.

V prípade ak sa Účastník Vernostného programu zapojí do súvisiacich marketingových aktivít (ako napríklad do rôznych súťaží a hier) svojou účasťou vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (telefónneho čísla a čísla zákazníckeho účtu) na kontaktovanie prostredníctvom SMS za účelom oboznámenia o výhre a jej prevzatia, ako aj pripísania GECO bodov na svoj zákaznícky účet.

Analýzy vzťahujúce sa k nákupnému správaniu spočívajú predovšetkým vo vyhodnocovaní účastníckych dát s cieľom vhodného prispôsobenia a skvalitnenia ponuky produktov a to vrátane profilovania. Profilovanie je spracovanie osobných údajov spočívajúcich v hodnotení niektorých osobných aspektov Účastníka Vernostného programu, ako napríklad ich osobných preferencií, záujmov a nákupného chovania. Využitie tohto postupu umožňuje spoločnosti GECO oslovovať účastníkov Vernostného programu s aktívnou ponukou tovaru, ktorý ich skutočne zaujíma.

K takémuto spracúvaniu osobných údajov dochádza automatizovane (teda bez akéhokoľvek ľudského zásahu - ku spracovaniu sa využívajú výhradne automatické prostriedky), pričom takéto automatizované spracovanie môže mať vplyv na aktívnu ponuku určenú pre konkrétneho účastníka Vernostného programu (automatizované rozhodovanie).

Automatizované rozhodovanie môže byť neoddeliteľnou súčasťou niektorých procesov marketingového spracovania osobných údajov pri cielení aktívnej ponuky účastníkom Vernostného programu. V dôsledku toho môžu jednotliví účastníci Vernostného programu obdržať odlišné aktívne ponuky.

Osobné údaje na uvedené účely sú spracúvané po celú dobu trvania členstva vo Vernostnom programe a po dobu maximálne 1 roka po ukončení členstva.

 

3. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže osobné údaje poskytnúť tretím stranám

  1. za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
  2. pokiaľ je poskytnutie nevyhnutné pre zaistenie riadneho fungovania Vernostného programu

Na základe poverenia Prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje účastníkov Vernostného programu spracované tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä poskytovateľom IT služieb.

4. PRÁVA ÚČASTNÍKOV VERNOSTNÉHO PROGRAMU

Účastník Vernostného programu, ktorý poskytol Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, má právo

a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz a/alebo obmedzenie ich spracovania

b. na prenositeľnosť osobných údajov k inému správcovi, pokiaľ to je technicky uskutočniteľné

c. kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, vrátane práva na to, aby osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, pokiaľ neexistuje žiadny iný právny alebo oprávnený dôvod pre ich spracovanie.

d. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ osobné údaje nie sú spracovávané na základe udeleného súhlasu;

e. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, ktoré sa ho týkajú, čo zahrňuje aj profilovanie, ak sa týka priameho marketingu

Svoje vyššie uvedené práva môžu účastníci Vernostného programu uplatňovať

a. písomne na hore uvedenej adrese spoločnosti GECO

b. elektronicky na e-mailovej adrese: gdpr@geco.sk

Dozorným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Internetové stránky úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. Na tomto úrade je možné podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania sa osobných údajov spoločnosťou GECO.

Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov je možné získať aj na zákazníckej linke GECO: +421 908 944 516.

KONTROLA VEKU

Prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a som si vedomý, že tieto stránky obsahujú informácie o tabakových výrobkoch.

ÁNO NIE