Všeobecné podmienky Vernostného programu GECO

Všeobecná časť

I. Úvodné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom Vernostného programu GECO (ďalej len "Vernostný program") je spoločnosť GECO, s.r.o., IČO 35 782 587 so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava (ďalej len "Prevádzkovateľ").
 2. Vernostný program je určený zákazníkom predajní GECO, ktorí majú v súlade so všeobecnými podmienkami Vernostného programu aktivovaný zákaznícky účet v pokladničnom systéme GECO, ktorý im umožňuje pri nákupe vybraného tovaru alebo služieb v sieti predajní GECO získavať výhody podľa aktuálnych pravidiel a nastavení Vernostného programu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený k účasti na Vernostnom programe prizvať aj ďalších partnerov. O takejto skutočnosti bude prevádzkovateľ svojich zákazníkov informovať prostredníctvom komunikácie na predajniach alebo na www.kartageco.sk alebo e-mailom info@geco.sk, či na zákazníckej linke +421 908 944 516.

 

II. Doba trvania a územné vymedzenie Vernostného programu

 1. Vernostný program prebieha na celom území Slovenskej republiky na všetkých predajniach GECO v období od 1.5.2018.

 

III. Vznik členstva vo Vernostnom programe

 1. Účastníkom Vernostného programu (ďalej len "Účastník") sa môže stať len plne svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá:
  1. má aktivovaný zákaznícky účet v pokladničnom systéme GECO, ku ktorému pristupuje prostredníctvom vernostnej karty GECO alebo číslom registrovaného telefónneho čísla.
  2. zadá registračné údaje (telefónne číslo, pohlavie a rok narodenia) na ktorejkoľvek predajni GECO alebo na stránkach www.kartageco.sk.
  3. dokončí svoju registráciu (ďalej len "Dokončená registrácia") overením PINu na zákazníckom displeji pokladne na predajni alebo na www.kartageco.sk. PIN získa vo forme SMS na registrované telefónne číslo.
  4. súhlasí so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu.
 2. Prevádzkovateľ rozhoduje s konečnou platnosťou o registrácii osôb vo Vernostnom programe. Prevádzkovateľ, vrátane jeho zamestnancov, je oprávnený zamietnuť registráciu záujemcov o účasť vo Vernostnom programe v prípade nepravdivých, neúplných alebo chýbajúcich údajov, prípadne pri podozrení na nekalé konanie Účastníka. V prípade sporu ohľadne okamihu vzniku alebo existencie členstva vo Vernostnom programe, rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.
 3. Každá osoba sa môže do Vernostného programu registrovať len raz, opakovaná (viacnásobná) registrácia sa nepripúšťa. Na členstvo vo Vernostnom programe nie je právny nárok.

 

IV. Členstvo vo Vernostnom programe

 1. Účasťou vo Vernostnom programe Účastník prehlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
 2. Vernostná karta GECO ostáva vlastníctvom Prevádzkovateľa a slúži k identifikácii Účastníka pri nákupoch v predajnej sieti GECO a k uplatneniu výhod vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe. Akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa za škody vzniknuté v súvislosti s poškodením, zničením, zneužitím alebo stratou Vernostnej karty GECO je vylúčená.
 3. V prípade zabudnutia PINu môže Účastník požiadať o zaslanie nového PINu na registrované telefónne číslo, a to na pokladni predajne alebo na www.kartageco.sk.
 4. V prípade straty Vernostnej karty GECO je Účastník oprávnený požiadať na ľubovoľnej predajni GECO o vydanie novej Vernostnej karty GECO. Nová Vernostná karta GECO bude priradená k jeho zákazníckemu kontu po identifikácii registrovaným telefónnym číslom.
 5. V prípade straty telefónu a zabudnutia PINu, sa musí účastník obrátiť na zákaznícku linku GECO na tel. č.: +421 908 944 516. Po overení registračných údajov Účastníka, bude Účastníkovi odoslaný PIN na novo registrované telefónne číslo.
 6. Účastník má právo zmeniť registrované telefónne číslo, zmenu však musí potvrdiť PINom.
 7. Pri každom nákupe, pri ktorom sa účastník identifikuje k svojmu zákazníckemu účtu, zaznamenáva Prevádzkovateľ informácie o uskutočnenej transakcii a spracováva ich pre poskytnutie výhod vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe.

 

V. Podmienky pre zapojenie účastníkov do Vernostného programu a získavanie zliav.

 1. Za nákupy získava Účastník určitý počet GECO bodov alebo inú výhodu v závislosti na druhu zakúpeného tovaru alebo služby. Informácie o princípe získavania bodov a ďalších výhod sú k dispozícii ako príloha Všeobecných podmienok Vernostného programu GECO na stránke www.kartageco.sk.
 2. Získané GECO body (1 bod = 1 cent) môže Účastník použiť miesto peňazí pri platení, a to na všetok sortiment okrem cigariet, lotériových produktov, IQOS sád, finančných služieb, cestovných lístkov, dobíjacích kupónov a telefónnych kariet telefonických operátorov, vždy pri akomkoľvek nasledujúcom nákupe. Čerpanie bodov potvrdzuje PINom, ktorý mu bol zaslaný na registrované telefónne číslo.
 3. Uplatnenie zľavy je možné maximálne do výslednej ceny 0,01 € za položku. Pokiaľ má Účastník viac GECO bodov ako je cena vybraného tovaru, na ktorý si uplatňuje zľavu, odpíše sa len toľko bodov, aby výsledná cena tovaru bola 0,01€.
 4. Uplatňovať zľavy a ďalšie výhody Vernostného programu môže podľa pravidiel Vernostného programu od 1.9.2018 len Účastník, ktorý dokončil registráciu do Vernostného programu.
 5. V prípade, že Účastník dostal na základe zadania registračných údajov Vernostnú kartu GECO, registráciu však nedokončil zadaním doručeného PINu na pokladni, sú mu na účet Vernostnej karty body pripisované, ale bez platného PINu pripísané body nemôže čerpať a nemôže získať žiadne ďalšie výhody.
 6. Lehota pre dokončenie registrácie do Vernostného programu od zadania registračných údajov na pokladni predajne GECO alebo na www.kartageco.sk je 90 dní. Pokiaľ Účastník v tejto lehote registráciu nedokončí, bude zákaznícky účet bez náhrady deaktivovaný.
 7. Pokiaľ nebude registrovaný zákaznícky účet využitý pre nákup tovaru alebo služieb dlhšie ako 90 dní, budú z neho pripísané body bez náhrady zmazané.

 

VI. Prípady neuznania pripísaných bodov alebo získania iných výhod

 1. Body alebo iné výhody boli získané v rozpore s dobrými mravmi.
 2. Body alebo iné výhody boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému.
 3. Body alebo iné výhody sa viažu na transakciu, ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená alebo bola poskytnutá náhrada iným spôsobom.

 

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ dohliada na regulérnosť Vernostného programu a dodržiavanie pravidiel.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a upravovať Všeobecné podmienky Vernostného programu.
 3. Účastníci Vernostného programu budú o týchto zmenách informovaní formou komunikácie na predajniach GECO alebo na stránkach www.kartageco.sk.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach s prevádzkovaním Vernostného programu, a to vrátane jeho prerušenia, skracovania, či predčasného ukončenia, alebo odvolania či zmeny pravidiel. O všetkých zmenách je Prevádzkovateľ povinný informovať účastníkov na predajniach GECO alebo na www.kartageco.sk, pričom okamihom zverejnenia nadobúdajú všetky zmeny účinnosť a záväznosť, pokiaľ nebude v jednotlivom prípade stanovené inak.
 5. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.

 

VIII. Zánik členstva vo Vernostnom programe

 1. Účastník môže svoje členstvo ukončiť kedykoľvek a to zaslaním písomnej žiadosti o ukončenie registrácie vo Vernostnom programe na adresu: GECO, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava. Súčasťou písomnej žiadosti musí byť aj bonusová karta, ktorá je registrovaná na zákaznícke konto.Po doručení písomnej žiadosti o ukončení registrácie a bonusovej karty k zrušovanému kontu bude konto bezodkladne zmazané. O zmazaní konta bude zákazník informovaný sms správou.
  1. V prípade nemožnosti splnenia akejkoľvek podmienky pre ukončenie registrácie vo Vernostnom programe prosím kontaktujte spoločnosť GECO, s.r.o. a to zavolaním na zákaznícku linku +421 908 944 516, kde dostane Účastník potrebné inštrukcie.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať zákaznícky účet:
  1. pokiaľ zákaznícky účet nebol použitý na nákup tovaru alebo služieb dlhšie ako 180 dní,
  2. pokiaľ Účastník nedokončí registráciu overením PINu v lehote 30 dní po zadaní registračných údajov,
  3. pokiaľ došlo k jeho zneužitiu alebo bola zistená duplicita zákazníckeho účtu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť členstvo ktoréhokoľvek Účastníka vo Vernostnom programe a deaktivovať zákaznícky účet, a to i bez udania dôvodu, hlavne ak Účastník:
  1. zneužije výhody, ktoré sú mu ako členovi Vernostného programu poskytované, alebo
  2. poruší akýmkoľvek spôsobom tieto podmienky.

 

IX. Získavania bodov a ďalšie výhody spojené s účasťou na Vernostnom programe.

 1. Informácie o možnostiach získavania bodov sú k dispozícii ako príloha Všeobecných podmienok Vernostného programu GECO na stránke www.kartageco.sk.
 2. Účastník Vernostného programu má možnosť zapojiť sa do súťaží, ktoré organizuje Prevádzkovateľ. Informácie o týchto súťažiach sa nachádzajú na stránke www.gecohra.sk alebo na predajniach GECO.
 3. Ďalšie výhody Vernostného programu sú k dispozícii ako príloha Všeobecných podmienok Vernostného programu GECO na stránke www.kartageco.sk.

 

X. Ostatné ustanovenia

 1. Stručné informácie týkajúce sa Vernostného programu sú nepravidelne uvádzané na informačných letákoch v sieti predajní GECO.
 2. Pre prípad nejasností týkajúcich sa pravidiel Vernostného programu sú Všeobecné podmienky vernostného programu umiestnené na stránkach www.kartageco.sk alebo sa Účastník môže dopytovať prostredníctvom e-mailu info@geco.sk alebo zákazníckej linky +421 908 944 516, ktorá je v prevádzke počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.
 3. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu.
 4. Tieto aktualizované podmienky Vernostného programu sú platné od 1.5.2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá či podmienky Vernostného programu.
 5. Pre prechodné obdobie po zmene Všeobecných podmienok Vernostného programu od 1.5.2018 platia tieto ustanovenia:
  1. Všetci účastníci Vernostného programu s aktivovaným, ale neregistrovaným zákazníckym účtom podľa článku III odsek 1 týchto podmienok môžu až do 31.8.2018 body získavať a aj čerpať podľa pôvodných pravidiel Vernostného programu.
  2. Účastníci Vernostného programu bez registrovaného zákazníckeho účtu podľa článku III  odsek 1 týchto podmienok si môžu vyčerpať pripísané body na ktorejkoľvek predajni GECO najneskôr do 31.8.2018. Pokiaľ tak nespravia, budú im body 1.9.2018 bez náhrady vymazané zo zákazníckeho účtu.
  3. Od 1.9.2018 môžu účastníci Vernostného programu získavať a čerpať body a ďalšie výhody len s registrovaným zákazníckym účtom podľa článku III odseku 1 týchto podmienok.
 6. Účastníci, ktorí boli do Vernostného programu registrovaní pred 1.5.2018, budú oboznámení na predajni personálom s informáciou o nutnosti novej registrácie najneskôr do 31.8.2018. V prípade, že tak nespravia, nebudú ich zákaznícke účty od 1.9.2018 registrované a pripísané body budú bez náhrady zamazané.

 
KONTROLA VEKU

Prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a som si vedomý, že tieto stránky obsahujú informácie o tabakových výrobkoch.

ÁNO NIE