Všeobecné podmienky Vernostného programu GECO od 1.7.2023

Všeobecná časť

I. Úvodné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom vernostného programu GECO (ďalej len "Vernostný program") je spoločnosť GECO, s.r.o., so sídlom Bratislava, Elektrárenská 4, PSČ 834 01, IČO: 35782587, DIČ: SK2020277248, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 21187 (ďalej len "Prevádzkovateľ").
 2. Vernostný program je určený zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorí si v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami Vernostného programu aktivovali zákaznícky účet v pokladničnom systéme GECO, ktorý im umožňuje  získavať výhody podľa aktuálnych pravidiel a nastavení Vernostného programu pri nákupe vybraného tovaru alebo služieb v sieti predajní GECO.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pozvať ďalších partnerov k účasti vo Vernostnom programe. Prevádzkovateľ bude o tejto skutočnosti informovať svojich zákazníkov prostredníctvom komunikácie v predajniach GECO alebo na www.kartageco.sk alebo e-mailom karta@geco.sk alebo telefonicky +421 908 944 516.

 

II. Doba trvania a územné vymedzenie Vernostného programu

 1. Vernostný program prebieha na celom území  Slovenskej republiky na všetkých predajniach GECO od 1. júna 2018 bez obmedzenej doby trvania.

 

III. Vznik členstva vo Vernostnom programe

 1. Účastníkom Vernostného programu ( ďalej len „Účastník“ ) sa môže stať len plne spôsobilá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá:
  1. má aktivovaný zákaznícky účet v pokladničnom systéme GECO, ku ktorému pristupuje prostredníctvom vernostnej karty GECO alebo registrovaného telefónneho čísla,
  2. zadá registračné údaje (telefónne číslo, pohlavie a rok narodenia) na ktorejkoľvek pokladni obchodu GECO,
  3. dokončí svoju registráciu (ďalej len "Dokončená registrácia") overením PIN kódu na zákazníckom displeji registračnej pokladnice na predajni GECO. PIN zákazník obdrží formou SMS na svoje registrované telefónne číslo,
  4. súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Vernostného programu,
  5. Udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých registračných osobných údajov v rámci Vernostného programu.
 2. Prevádzkovateľ rozhoduje s konečnou platnosťou o registrácii osôb do Vernostného programu. Prevádzkovateľ vrátane jeho zamestnancov je oprávnený odmietnuť registráciu záujemcu o účasť vo Vernostnom programe najmä v prípade nepravdivých, neúplných alebo chýbajúcich údajov alebo podozrenia z nekalého konania účastníka. V prípade sporu týkajúceho sa momentu vzniku alebo existencie členstva vo Vernostnom programe rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ.
 3. Každá osoba sa môže do Vernostného programu zaregistrovať len raz, opakovaná (viacnásobná) registrácia nie je povolená. Na členstvo vo Vernostnom programe nie je právny nárok.

 

IV. Členstvo vo Vernostnom programe

 1. Účasťou vo Vernostnom programe účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
 2. Vernostná karta spoločnosti GECO zostáva majetkom Prevádzkovateľa a slúži na identifikáciu Účastníka pri nákupe v predajniach spoločnosti GECO a na uplatnenie výhod vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe. Akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa za škody vzniknuté v súvislosti s poškodením, zničením, zneužitím alebo stratou vernostnej karty GECO je vylúčená.
 3. V prípade zabudnutia PIN môže Účastník požiadať o zaslanie nového PINu na registrované telefónne číslo v pokladni predajne GECO.
 4. V prípade straty Vernostnej karty spoločnosti GECO je účastník oprávnený požiadať o vydanie novej vernostnej karty spoločnosti GECO v ktorejkoľvek predajni spoločnosti GECO. Nová vernostná karta GECO bude priradená k účtu zákazníka po identifikácii registrovaným telefónnym číslom.
 5. V prípade straty telefónu a zabudnutia PIN kódu musí účastník kontaktovať e-mailovú adresu: karta@geco.sk alebo zákaznícku linku GECO +421 908 944 516. Po overení registračných údajov účastníka bude PIN zaslaný na novo zaregistrované telefónne číslo.
 6. Účastník má právo na zmenu registrovaného telefónneho čísla, ale zmena musí byť potvrdená PIN.
 7. Pri každom nákupe, pri ktorom sa účastník identifikuje vo svojom zákazníckom účte, prevádzkovateľ zaznamenáva informácie o vykonanej transakcii a spracúva ich za účelom poskytnutia výhod členstva vo Vernostnom programe.

 

V. Podmienky pre zapojenie účastníkov do Vernostného programu a získavanie zliav.

 1. Za nákupy získa účastník určitý počet bodov GECO alebo  iné výhody alebo odmeny v závislosti od druhu zakúpeného tovaru alebo služieb. Účastník Vernostného programu získava body spoločnosti GECO vždy len za nákup tovaru, v súvislosti s nákupom ktorého nezískal v rámci Vernostného programu žiadnu inú (zvyčajne výhodnejšiu pre účastníka) výhodu alebo odmenu. Informácie o princípe získaných bodov GECO a ďalších výhodách alebo odmenách sú k dispozícii v obchodoch GECO alebo na stránkach www.kartageco.sk.
 2. Získané GECO body (1 bod = 1 cent ) môže účastník použiť namiesto peňazí pri platbe, a to na celý sortiment okrem cigariet , lotériových produktov, cestovných lístkov, dobíjacích kupónov  a finančných služieb a to vždy pri akomkoľvek každom ďalšom nákupe. Použitie bodov GECO je potvrdené PIN kódom, ktorý bol zaslaný na registrované telefónne číslo alebo načítaním karty GECO.
 3. Podľa pravidiel Vernostného programu môže výhody alebo odmeny z Vernostného programu poberať len Účastník, ktorý dokončil registráciu vo Vernostnom programe.
 4. Ak účastník získal vernostnú kartu GECO na základe registračných údajov, ale nedokončil registráciu, budú mu na účet vernostnej karty GECO pripísané body, ale nemôže čerpať body GECO bez platného PIN kódu a nemôže získať žiadne iné výhody alebo odmeny.
 5. Lehota na dokončenie registrácie do Vernostného programu od zadania registračných údajov v pokladni predajne GECO je 90 dní. Ak Odberateľ nedokončí registráciu v tejto lehote, zákaznícky účet bude deaktivovaný bez náhrady.
 6. Odmeny získané vo Vernostnom programe budú účtované až do výšky 0,05 EUR s DPH za 1 kus.

 

VI. Prípady neuznania pripísaných bodov alebo získania iných výhod

 1. GECO body alebo iné výhody (vrátane odmien) boli získané v rozpore s dobrými mravmi.
 2. GECO body alebo iné výhody (vrátane odmien) boli získané v dôsledku chyby alebo technickej chyby v systéme.
 3. GECO body alebo iné výhody (vrátane odmien) sú viazané na transakciu, ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená alebo bola vrátená iným spôsobom.

 

VII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Na získanie akýchkoľvek výhod alebo odmien v rámci Vernostného programu môže účastník použiť iba aktuálne platné body GECO, ktoré sú pripísané na jeho zákaznícky účet.
 2. Doba platnosti bodov GECO, ktoré účastník získal v rámci Vernostného programu, je časovo obmedzená nasledovne:
  1.  Každý bod spoločnosti GECO, ktorý je pripísaný na zákaznícky účet účastníka v období od 1. júla 2023, je vždy platný do posledného dňa šiesteho (6) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol bod spoločnosti GECO pripísaný na zákaznícky účet príslušného účastníka.
  2. Body GECO, ktoré boli účastníkovi pripísané na zákaznícky účet v období od 1.1.2010 do 31.12.2018 a do 30.6.2023 neboli účastníkom využité, sú platné do 31. augusta 2023.
  3. Body GECO, ktoré boli účastníkovi pripísané na zákaznícky účet v období od 1.1.2019 do 31.12.2020 a do 30.6.2023 neboli účastníkom využité, sú platné do 30. septembra 2023.
  4. Body GECO, ktoré boli účastníkovi pripísané na zákaznícky účet v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a do 30.6.2023 neboli účastníkom využité, sú platné do 31. októbra 2023.
  5. Body GECO, ktoré boli účastníkovi pripísané na zákaznícky účet v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a do 30.6.2023 neboli účastníkom využité, sú platné do 30. novembra 2023.
  6. Body GECO, ktoré boli účastníkovi pripísané na zákaznícky účet v období od 1.1.2023 do 30.6.2023 a do 30.6.2023 neboli účastníkom využité, sú platné do 31. decembra 2023.
 3. Po uplynutí doby platnosti bude GECO bod, ktorý účastník nevyužil, vymazaný zo zákazníckeho účtu príslušného účastníka a nebude ho možné použiť na získanie akýchkoľvek výhod alebo odmien v rámci Vernostného programu
 4. Ak má účastník Vernostného programu na svoj zákaznícky účet pripísané platné body GECO a rozhodne sa ich použiť na získanie výhody alebo odmeny, platné body GECO účastníka sa použijú na ich získanie v požadovanej výške postupne, podľa dátumu ich pripísania na zákaznícky účet, vždy počnúc najstaršími platnými bodmi GECO, t. j. tými, ktoré boli pripísané na zákaznícky účet účastníka ako prvé.

 

VIII. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ dohliada na regulérnosť Vernostného programu a dodržiavanie jeho pravidiel.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Všeobecných obchodných podmienok Vernostného programu.
 3. Účastníci Vernostného programu budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom komunikácie v predajniach spoločnosti GECO alebo na webovej stránke www.kartageco.sk,  e-mailom karta@geco.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 944 516.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prijať konečné rozhodnutie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa prevádzkovania Vernostného programu, vrátane jeho prerušenia, skrátenia alebo predčasného ukončenia, zrušenia alebo zmeny jeho pravidiel. Prevádzkovateľ je povinný informovať účastníkov v predajniach GECO alebo www.kartageco.sk o akýchkoľvek zmenách a okamihom zverejnenia sa všetky zmeny stávajú účinnými a záväznými, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak.
 5. Prevádzkovateľ s konečnou platnosťou rozhodne aj o prípadných sťažnostiach alebo námietkach.

 

IX. Ukončenie členstva vo Vernostnom programe

 1. Svoje členstvo vo Vernostnom programe môže Účastník kedykoľvek ukončiť na zákazníckej linke +421 908 944 516, e-mailom na karta@geco.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti o ukončenie registrácie do Vernostného programu na adresu: GECO, s.r.o, so sídlom Bratislava, Elektrárenská 4, PSČ 834 01.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať zákaznícky účet:
 1. ak zákaznícky účet nebol použitý na nákup tovaru alebo služieb dlhšie ako 180 dní;
 2. ak účastník nedokončí registráciu overením PIN kódu do 90 dní od zadania registračných údajov;
 3. ak bol zneužitý alebo bol zistený duplicitný zákaznícky účet.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť členstvo ktoréhokoľvek účastníka Vernostného programu a deaktivovať zákaznícky účet, a to aj bez udania dôvodu, najmä ak účastník:
  1. zneužíva akékoľvek výhody, ktoré mu boli poskytnuté ako členovi Vernostného programu, alebo
  2. poruší akýmkoľvek spôsobom tieto podmienky.

 

X. Ochrana osobných údajov a súhlas s ich spracovaním

 1. Každý Účastník Vernostného programu udeľuje spolu s registráciou do Vernostného programu svoj súhlas, aby po dobu trvania jeho členstva vo Vernostnom programe, najdlhšie však do odvolania súhlasu, Prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári, a to pre účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú najmä realizácia marketingových aktivít v rámci Vernostného programu a tvorba prieskumov,  analýz a obchodných štatistik o nákupnom správaní, pre aktívne ponuky, (ďalej tiež ako "súhlas so spracovaním osobných údajov").
 2. Účastník je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Doručením odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľ stráca právo spracúvať osobné údaje účastníka Vernostného programu na účely uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov.          
 3. Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov je Prevádzkovateľ oprávnený pokračovať v spracúvaní osobných údajov účastníka z dôvodu:
  1. zabezpečenie riadneho fungovania Vernostného programu a plnenia práv a povinností z neho vyplývajúcich
  2. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (napr. spracovanie osobných údajov na štatistické účely, predchádzanie hackerským útokom) a pod.
  3. plnenie povinností uložených Prevádzkovateľovi verejným právom, a to všetko minimálne po dobu trvania členstva Účastníka vo Vernostnom programe.              
 4. Ak účastník Vernostného programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo obmedzí rozsah spracúvania osobných údajov spracúvaných na základe udeleného súhlasu, Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne ukončiť členstvo účastníka vo Vernostnom programe.
 5. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov Účastníkov sú uvedené v Pravidlách spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú uložené na: www.kartageco.sk/gdpr.
 

XI. HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO (ďalej len "HRA")

 

SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ „HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRA O ZĽAVOMAT DARČEKOVÝ POUKAZ V HODNOTE 50 EUR SPOLOČNOSTI SLEVOMAT.CZ

(ďalej len „HRA O ZĽAVOMAT darčekový poukaz “)

Prevádzkovateľom HRY O ZĽAVOMAT DARČEKOVÝ POUKAZ V HODNOTE 50 EUR SPOLOČNOSTI SLEVOMAT.CZ je spoločnosť GECO, s.r.o., IČO 35 782 587, so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).               

 

Spotrebiteľská súťaž HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRY O ZĽAVOMAT DARČEKOVÝ POUKAZ V HODNOTE 50 EUR SPOLOČNOSTI SLEVOMAT.CZ je súčasťou vernostného programu GECO „VRÁŤ SA PRE BONUS…“. Cieľom HRY O ZĽAVOMAT darčekový poukaz je propagácia značky GECO a podpora predaja.

HRA O ZĽAVOMAT darčekový poukaz prebieha v termíne od. 01.04.2022 do 31. 12. 2023 na vybraných predajniach GECO  v Slovenskej republike.

 

Podmienky účasti v HRY O ZĽAVOMAT darčekový poukaz:

Propagačná HRA O ZĽAVOMAT darčekový poukaz je určená zákazníkom predajní GECO  starším ako 18 rokov a spĺňajúcich ďalšie podmienky účasti v HRE O ZĽAVOMAT darčekový poukaz uvedené v týchto pravidlách (ďalej len „hrajúci zákazník“).

 1. Pre zapojenie sa do HRY O ZĽAVOMAT darčekový poukaz hrajúci zákazník nakúpi na jednom pokladničnom doklade tovar v minimálnej hodnote 59,- € vrátane DPH a maximálnej hodnote 88,99 € vrátane DPH..
 2. Hrajúci zákazník použije pre identifikáciu pri nákupe vernostnú kartu GECO.

 

Poradie zákazníka určuje poradie jeho pokladničného dokladu v rade všetkých pokladničných dokladov na predajniach GECO v Slovenskej republike, ktoré sú zaradené do HRY O ZĽAVOMAT darčekový poukaz. Zaradenie pokladničného dokladu do poradia určuje zákazník dotykom na truhlicu zobrazujúcu sa na zákazníckom displeji v pokladničnej zóne predajne.

 

V prípade, že bude zákazníkovo poradie výherné, pričom výherné sú poradia: 2., 50., 500., získava niektorú z nižšie uvedených výhier. V prípade iného než výherného poradia zákazník nezískava žiadnu výhru.

 

Výhry:

Pri nákupe tovaru na jednom pokladničnom doklade v minimálnej hodnote

59,- € vrátane DPH a maximálnej hodnote 88,99 € vrátane DPH:

Každý 500. hrajúci zákazník vyhráva ZĽAVOMAT DARČEKOVÝ POUKAZ V HODNOTE 50 EUR SPOLOČNOSTI SLEVOMAT.CZ (ďalej len ako „ZĽAVOMAT darčekový poukaz“).

Každý 50. hrajúci zákazník vyhráva 50x GECO body.

Každý 2. hrajúci zákazník vyhráva 2x GECO body.

 

Informácie o výhre:

O tom, že hrajúci zákazník vyhral niektorú z cien, bude informovaný pri uzatvorení pokladničného dokladu na zákazníckom displeji v pokladničnej zóne predajne GECO. Vyhrané GECO body sú pripočítané na konto vernostnej karty výhercu priamo na predajni. ZĽAVOMAT darčekový poukaz získava výherca priamo na predajni a pri jeho prevzatí podpisuje preberací protokol. V prípade, že ZĽAVOMAT darčekový poukaz nebude k dispozícii priamo na predajni, personál predajne s výhercom vyplní objednávkový formulár (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt) a palivová karta bude výhercovi následne doručená na výhercom uvedenú adresu, alebo na predajňu GECO, kde si zákazník po vyplnení preberacieho protokolu výhru preberie. Prevádzkovateľ odošle ZĽAVOMAT darčekový poukaz na adresu výhercu, alebo na predajňu najneskôr do 15 pracovných dní od dňa vyplnenia objednávkového formulára.

Pri prevzatí ZĽAVOMAT darčekového poukazu výherca podpisuje preberací protokol, podpisom ktorého zároveň okrem potvrdenia prevzatia výhry potvrdí aj to, že bol oboznámený s podmienkami hry. V prípade, ak ZĽAVOMAT darčekový poukaz nebude dostupný v čase výhry na predajni a bude sa výhercovi zasielať dodatočne na jeho adresu, výherca prehlási, že bol oboznámený v podmienkami hry v rámci objednávkového formulára.

Predpokladaný počet výhercov hlavnej výhry za obdobie jedného týždňa je 100. Tento počet je iba orientačný a nie je záväzný.

 

Ďalšie podmienky HRY O ZĽAVOMAT DARČEKOVÝ POUKAZ:

 1. Hrajúci zákazník sa HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz  zúčastňuje dobrovoľne a svojou účasťou v HRE ZĽAVOMAT darčekový poukaz potvrdzuje ,že súhlasí s podmienkami HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz. Výherca HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz  vyplnením formulára dobrovoľne súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz, aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz, ako aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (známe pod skratkou „GDPR“). Preberajúci ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s internými smernicami spoločnosti GECO, s.r.o. týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.  
 2. Výsledky HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz  sú konečné.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na:
  1. Úpravu či zmenu podmienok HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz.
  2. Úpravu doby trvania HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz.
  3. Zrušenie HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz bez náhrady.
  4. Vylúčenie ktoréhokoľvek hrajúceho zákazníka z HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz  v prípade porušenia podmienok HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz, či v prípade podozrenia z podvodného alebo nekalého jednania s cieľom získať výhru, pričom vylúčenie HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz je bez náhrady nákladov či ujmy.
  5. Výmenu výhry za inú výhru, ktorá predstavuje odpovedajúcu náhradu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti s HROU ZĽAVOMAT darčekový poukaz  (bez ohľadu na to, či k tomu došlo v dôsledku ľudského pochybenia, či technickej poruchy), ani za akékoľvek technické problémy, či poruchy vzniknuté v priebehu HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz
 5. Výherca HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz je povinný zapísať svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt) na tlačivo „Preberací protokol k výhre ZĽAVOMAT darčekový poukaz“ alebo „Objednávkový formulár“ podľa údajov z dokladu totožnosti (Občiansky preukaz alebo pas), umožniť zamestnancovi prevádzky GECO overiť tieto údaje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie hlavnej výhry, čím súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz, aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (známe pod skratkou „GDPR“). Preberajúci ďalej svojim podpisom preberacieho protokolu alebo objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s internými smernicami spoločnosti GECO, s.r.o. týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 
 6.  Toto tlačivo musí byť vypísané a potvrdené podpisom v dvoch vyhotoveniach, z ktorého jedno ostáva prevádzkovateľovi  HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz a druhé výhercovi hlavnej výhry.
 7. Výherca v HRY ZĽAVOMAT darčekový poukaz nemá právo postúpiť ktorúkoľvek z výhier inej osobe. Výhra v propagačnej hre „HRA ZĽAVOMAT darčekový poukaz“ nie je právne nárokovateľná, ani nijak inak vymožiteľná. Výhru nie je možné právne vymáhať.
 8. ZĽAVOMAT darčekový poukaz – všetky dostupné informácie k využitiu ZĽAVOMAT darčekového poukazu sú dostupné na webovom portáli www.zlavomat.sk/darcekovy-poukaz/uplatnit.

 

*Informácie o poslednej výhre hlavnej výhry v HRE O ZĽAVOMAT darčekový poukaz sú na webovej stránke www.gecohra.sk. Informácie o poslednej výhre hlavnej výhry v HRE O ZĽAVOMAT darčekový poukaz sú iba orientačné a sú aktualizované len v čase od 8:00 do 20:00 hodiny, a síce s oneskorením cca 5 minút.

 

SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ „HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU“

(ďalej len „HRA O  ELEKTROKOLOBEŽKU“)

Prevádzkovateľom HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU (ďalej len „HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU“) je spoločnosť GECO, s.r.o., IČO 35 782 587, so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“).  

 

Spotrebiteľská súťaž HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU je súčasťou vernostného programu GECO „VRÁŤ SA PRE BONUS…“. Cieľom HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU je propagácia značky GECO a podpora predaja.

HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU prebieha v termíne od. 01.04.2021 do 31.08. 2023 na vybraných predajniach GECO v Slovenskej republike.

 

Podmienky účasti v HRE O ELEKTROKOLOBEŽKU:

Propagačná HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU je určená zákazníkom predajní GECO  starším ako 18 rokov a spĺňajúcich ďalšie podmienky účasti v HRE O  ELEKTROKOLOBEŽKU uvedené v týchto pravidlách (ďalej len „hrajúci zákazník“)..

 1. Pre zapojenie sa do HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU hrajúci zákazník nakúpi na jednom pokladničnom doklade tovar v minimálnej hodnote 89,- € vrátane DPH.
 2. Hrajúci zákazník použije pre identifikáciu pri nákupe vernostnú kartu GECO.

 

Poradie zákazníka určuje poradie jeho pokladničného dokladu v rade všetkých pokladničných dokladov na predajniach GECO v Slovenskej republike , ktoré sú zaradené do HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU. Zaradenie pokladničného dokladu do poradia určuje zákazník dotykom na truhlicu zobrazujúcu sa na zákazníckom displeji v pokladničnej zóne predajne.

 

V prípade, že bude zákazníkovo poradie výherné, pričom výherné sú poradia:2., 50., 2000., získava niektorú z nižšie uvedených výhier. V prípade iného než výherného poradia zákazník nezískava žiadnu výhru.

 

Výhry:

Pri nákupe tovaru na jednom pokladničnom doklade v minimálnej hodnote 89,- € vrátane DPH

Každý 2000. hrajúci zákazník vyhráva ELEKTROKOLOBEŽKU (ďalej len ako „elektrokolobežka“, alebo „hlavná výhra“).

Každý 500. hrajúci zákazník vyhráva Zľavomat darčekovú kartu.

Každý 50. hrajúci zákazník vyhráva 50x GECO bodov.

Každý 2. hrajúci zákazník vyhráva 2x GECO body.

 

Informácie o výhre:

O tom, že hrajúci zákazník vyhral niektorú z cien, bude informovaný pri uzatvorení pokladničného dokladu na zákazníckom displeji v pokladničnej zóne predajne GECO. Vyhrané GECO body sú pripočítané na konto vernostnej karty výhercu priamo na predajni. Elektrokolobežku získava výherca priamo na predajni a pri jeho prevzatí podpisuje preberací protokol. V prípade, že elektrokolobežka nebude k dispozícii priamo na predajni, personál predajne s výhercom vyplní objednávkový formulár (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt) a elektrokolobežka bude výhercovi následne doručená na výhercom uvedenú adresu, alebo na predajňu GECO, kde si zákazník po vyplnení preberacieho protokolu výhru preberie. Prevádzkovateľ odošle elektrokolobežku na adresu výhercu, alebo na predajňu najneskôr do 10 pracovných dní od dňa vyplnenia objednávkového formulára.

Pri výhre elektrokolobežky výherca podpisuje preberací protokol, podpisom ktorého zároveň okrem potvrdenia prevzatia výhry potvrdí aj to, že bol oboznámený s podmienkami hry. V prípade, ak elektrokolobežka nebude dostupná v čase výhry na predajni a bude sa výhercovi zasielať dodatočne na jeho adresu, výherca prehlási, že bol oboznámený v podmienkami hry v rámci objednávkového formulára.

Predpokladaný počet výhercov hlavnej výhry za obdobie jedného týždňa je 100. Tento počet je iba orientačný a nie je záväzný.

 

Ďalšie podmienky HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU:

 1. Hrajúci zákazník sa HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU zúčastňuje dobrovoľne a svojou účasťou v HRE O ELEKTROKOLOBEŽKU potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU. Výherca HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU vyplnením formulára dobrovoľne súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU, aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU, ako aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (známe pod skratkou „GDPR“). Preberajúci ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s internými smernicami spoločnosti GECO, s.r.o. týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.  
 2. Výsledky HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU sú konečné.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na:
  1. Úpravu či zmenu podmienok HRY O  ELEKTROKOLOBEŽKU.
  2. Úpravu doby trvania HRY O  ELEKTROKOLOBEŽKU.
  3. Zrušenie HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU bez náhrady.
  4. Vylúčenie ktoréhokoľvek hrajúceho zákazníka z HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU v prípade porušenia podmienok HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU, či v prípade podozrenia z podvodného alebo nekalého jednania s cieľom získať výhru, pričom vylúčenie z HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU je bez náhrady nákladov či ujmy.
  5. Výmenu výhry za inú výhru, ktorá predstavuje odpovedajúcu náhradu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti s HROU O ELEKTROKOLOBEŽKU (bez ohľadu na to, či k tomu došlo v dôsledku ľudského pochybenia, či technickej poruchy), ani za akékoľvek technické problémy, či poruchy vzniknuté v priebehu HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU.
 5.  Výherca berie na vedomie, že na predmet výhry – elektrokolobežku sa nevzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov, a teda záručná doba nezačne plynúť odo dňa prevzatia predmetu výhry výhercom. Záručná doba však plynie odo dňa kúpy kávovarov prevádzkovateľom hry od predávajúceho/výrobcu/distribútora. Výherca bude pri prevzatí elektrokolobežky oboznámený s dátumom nákupu od predávajúceho/výrobcu/distribútora, uvedením dátumu nákupu priamo na balení elektrokolobežky. V prípade, ak sa na alebo elektrokolobežke po ich prevzatí výhercom v rámci plynutia zostávajúcej záručnej doby objaví vada, túto si môže výherca reklamovať  u prevádzkovateľa hry.
 6. Výherca hlavnej výhry je povinný zapísať svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt) na tlačivo „Preberací protokol k výhre elektrokolobežky“ alebo „Objednávkový formulár“ podľa údajov z dokladu totožnosti (Občiansky preukaz alebo pas), umožniť zamestnancovi prevádzky GECO overiť tieto údaje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie hlavnej výhry, čím súhlasí so zaradením svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU, aj s ich spracovaním zo strany prevádzkovateľa HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (známe pod skratkou „GDPR“). Preberajúci ďalej svojim podpisom preberacieho protokolu alebo objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s internými smernicami spoločnosti GECO, s.r.o. týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 
 7.  Toto tlačivo musí byť vypísané a potvrdené podpisom v dvoch vyhotoveniach, z ktorého jedno ostáva prevádzkovateľovi  HRY O ELEKTROKOLOBEŽKU a druhé výhercovi hlavnej výhry.
 8. Výherca v HRE O ELEKTROKOLOBEŽKU nemá právo postúpiť ktorúkoľvek z výhier inej osobe. Výhra v propagačnej hre „HRA O ELEKTROKOLOBEŽKU“ nie je právne nárokovateľná, ani nijak inak vymožiteľná. Výhru nie je možné právne vymáhať.

 

*Informácie o poslednej výhre hlavnej výhry v HRE O ELEKTROKOLOBEŽKU sú na webovej stránke www.gecohra.sk. Informácie o poslednej výhre hlavnej výhry v HRE O ELEKTROKOLOBEŽKU sú iba orientačné a sú aktualizované len v čase od 8:00 do 20:00 hodiny, a síce s oneskorením cca 5 minút.

 

Ostatné ustanovenia

 1. Stručné informácie o vernostnom programe sú nepravidelne zobrazené na informačných letákoch v sieti predajní GECO.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa pravidiel Vernostného programu sú Všeobecné obchodné podmienky Vernostného programu umiestnené na webovej stránke www.kartageco.sk, prípadne môže Účastník klásť otázky prostredníctvom e-mailovej adresy: karta@geco.sk alebo zákazníckej linky +421 908 944 516, ktorá je dostupná v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00.
 3. Tieto Podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu.
 4. Tieto aktualizované obchodné podmienky Vernostného programu sú platné od 1.7.2023 a plne nahrádzajú všetky doterajšie pravidlá alebo podmienky Vernostného programu.

 

Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu GECO od 1.7.2023

KONTROLA VEKU

Prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a som si vedomý, že tieto stránky obsahujú informácie o tabakových výrobkoch.

ÁNO NIE